ITKON, spol. s r. o.
Dohnányho 2
917 02 Trnava
Slovakia

+421 33 24 000 46

info@itkon.sk

ITKON je spoluriešiteľom projektu Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, kód ITMS: 26220220155, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a Vývoj.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
We support research activities in Slovakia/This project is being co-financed by the European Union.

Portál európskej únie Operačný program výskum a vývoj ASFEU KC ZATIPS


Výskum je zameraný na nasledovné oblasti

Výskum v oblasti dátovej infraštruktúry pre potreby lokálneho protipovodňového varovného systému a jeho dohľadového a riadiaceho softvéru
 • Analýza a výber vhodných technológií dátovej infraštruktúry s dôrazom na účel použitia pre potreby lokálneho protipovodňového varovného systému:
  • výber vhodných technológií pre výskum,
  • definovanie vstupných špecifikácií potrebných pre výber existujúcich modelov a softvérových nástrojov výskumu,
  • stanovenie vhodných metód interakcie a komunikačných nástrojov danej aktivity.
 • Návrh a implementácia navrhovaného riešenia:
  • optimalizácia komunikačných rozhraní a vstupov,
  • návrh definovaných softvérových návrhov a rozšírení pre existujúce modely.
 • Testovanie a vyhodnotenie funkčnosti riešenia:
  • navrhnutého modelu infraštruktúry v laboratórnych a reálnych podmienkach,
  • navrhnutého riadiaceho a dohľadového systému v laboratórnych a reálnych podmienkach.

Podpora sofistikovaných simulačných metód pre geopriestorové služby
Analýza najnovších poznatkov v oblasti simulačných metód v geografických informačných systémoch.
Výber vhodných simulačných metód pre vybrané priestorové procesy a javy.
Vypracovanie metodiky pre aplikáciu simulačných metód v súčasných geopriestorových technológiách.
Návrh a implementácia softvérových riešení.
Testovanie, optimalizácia a vyhodnotenie navrhnutých riešení.


Súčasťou výskumu je aj riešenie lokálneho predpovedného a varovného protipovodňového systému. Tento je postavený na báze matematického/počítačového modelu vybranej oblasti, kde sa počítačom v reálnom čase simulujú fyzikálne procesy spojené so zrážkovým odtokom. Vzhľadom na skutočnosť, že zrážko-odtokové modelovanie je pomerne rozsiahla vedecká oblasť, ktorá má v súčasnosti k dispozícii niekoľko sofistikovaných modelovacích nástrojov, je potrebné v spolupráci s vedeckými partnermi zanalyzovať uvedené nástroje nielen z hľadiska ich vedeckej vierohodnosti, ale aj z hľadiska ich možností použitia pre varovný systém.
Nemerané povodia predstavujú základný plošný útvar pre stavbu varovného systému. Ich veľkosť je taká, že v súčasnosti nie je možné ich riešiť priamym meraním na úrovni štátnych organizácií - SHMÚ a SVP (zvyčajne predstavujú jedno údolie s jedným malým vodným tokom). Varovný systém je nutné riešiť ako on-line, teda pracujúci v reálnom čase z pohľadu dátových vstupov, aby bolo možné poskytnúť varovanie s čo možno najväčším predstihom.
Varovný systém ako jeden z nosných prvkov implementácie moderných informačno-komunikačných technologických nástrojov je postavený na báze počítačového modelu. Pre správnu funkčnosť systému je nevyhnutne potrebné, aby model zodpovedal reálnemu systému a teda je nevyhnutná jeho kalibrácia na základe historických dát o vodohospodárskych parametroch doplnených o priame merania na jednotlivých povodiach.